Kalendář závodu - propozice

  • Název závodu: silnice
  • číslo: 16
  • datum16.srpna 2020
  • bodování v soutěžích:

Rozpis ELM č.16 / 2020

NázevKolem Posázaví - silnice s UAC
Termín16.08.2020
MístoOndřejov
Kancelářu fotbalového hřiště- Tj Sokol Ondřejov (ulice Na Hřišti, Ondřejov) Pozor jiné místo v obci než v minulých letech !!!
Čas zahájení prezentace: 8.45 hodin
Čas ukončení prezentace: 10.15 hodin
Startují10:30 hodin - 1.balík UAC - kat. A+B+P1 (93,2 km), MASTERS - kat. M+A
10:38 hodin - 2.balík UAC kat. C+D+J+H+P2 (93,2 km), MASTERS - kat. B+C
10:43 hodin- 3.balík UAC kat. E+F+W+P3 (65,3 km), MASTERS - kat. D+E

(Masters startují jako příchozí) - Závod je vypsán i pro příchozí: Ano - (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím
pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie = muži
19-39 = P1 => 1.balík, muži 0-18, 40-59, ženy do 39 let = P2 => 2.balík, ostatní =
P3=>3.balík)
Startovné> Při registraci online do 13.8.2020 (musí být připsáno na účet pořadatele do
14.8.2020) na http://www.cfc-kladno.cz/rfc_registrace.php
- Členové UAC: 270 Kč
- Ostatní: 300 Kč
> Na místě:
- Členové UAC: 320 Kč
- Ostatní: 350 Kč

Pokud se předem přihlášený závodník nemůže zúčastnit a oznámí tak pořadateli do
10.8.2020, bude mu vráceno startovné snížené o administrativní poplatek 50 Kč. Při
pozdějším stornu se startovné nevrací.
Pokud nedojde k včasnému připsání platby, není závodník do závodu přihlášen.
Může se znovu registrovat při prezentaci za vyšší startovné a případné později došlé
startovné mu bude zpětně vráceno na účet.
StartMísto startu závodu: Hradec (cca 6 km směrem dolů od prezentace k Jevanskému potoku)
Od prezentace ke startu to trvá zhruba 15 minut. Závodník se má na start dostavit nejpozději
5 minut předem. Při případných pozdějších příjezdech hrozí propásnutí startu. Vezměte v
potaz, že Vaše časomíra může ukazovat o drobné minuty jiný čas než je oficiální
pořadatelský- prosíme ve vlastním zájmu doražte včas
Cíl závodu - Ondřejov u hvězdárny. Pozor, hvězdárna má dvě budovy na dvou
různých vrcholcích. Cíl bude dobře označen, ale za horších klimatických podmínek může
přesto dojít k nejasnostem. Doporučujeme si místo cíle prohlédnout před startem.
TraťHradec – Oplany – Benátky – Karlovice- Úžice – Talmberk –Rataje nad Sázavou –
Podveky (odtud dále pouze A+B+P1, C+D+J+H+P2) – Český Šternberk – Radonice
– Zdebuzeves – Kácov – Zbizuby – Podveky – Zalíbená (odtud dále všechny
kategorie) – Rataje n. Sáz. – Talmberk – Nechyba – Benátky – Vlkančice – Stříbrná
Skalice – Hradové Střímelice – Ondřejov
Rozhodčí
Ceny
Občerstvení
Zdravotnické zabezpečení
PořadatelCFC Kladno
Kontaktní osobyŘeditel závodu: Vít Novák
Telefon na ředitele závodu: 724 550 475
E-mail na ředitele závodu: vitek.novak234@gmail.com
Sponzor
PoznámkaZávod je povolen a uspořádán: Za plného provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu: Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu
budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a
prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si
vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a
dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se
účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor
závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi
způsobené
Místo vyhlášení výsledků: V místě prezentace
Čas vyhlášení výsledků: 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení: 1.-3.místo v kategorii A, B, C, D, E, F, J, Ž, W, H, P1, P2, P3
Odkaz na webové stránky závodu:
http://www.cfc-kladno.cz/kolem_posazavi.php#obsah
Odkaz na mapu závodu a profil závodu:
https://www.bikemap.net/en/r/2969807/ (93,2 km)
https://www.bikemap.net/en/r/5694607 (65,3 km)
Doprovodná vozidla: Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou
totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označené
vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla.
Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při
závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená
doprovodná vozidla jsou zakázána!!
Organizační doplněk: Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit
buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS
zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v
místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění
výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.
Různé:
- Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2020
- V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude
dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si
vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny
policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích.
Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a
organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům
vzniklé, ani jimi způsobené
- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat
pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002
Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) +
Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a
pokyny pořadatelů
- Zdůrazňujeme nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda
způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání
cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon
ředitele závodu uvedený v propozicích.
- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
- Účastníci startují na vlastní nebezpečí
- Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
- Závodník musí mít řádně umístěny oba přidělené čipy i startovní číslo
- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání
závodu)
- Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
- Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen
- V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost
pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení
- Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají
pořadateli závodu
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru
startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují
později, mohou prostor startu opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o
pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo
se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se
však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi
sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu.
Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění.
Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni
sjednaný.
Pořadí:
Závod bude měřen RFID technologií. Pořadí bude určeno zaznamenáním čipů při průjezdu
cílem a případně vyhodnocením cílové kamery. Závodník musí mít správně připevněny oba
přidělené čipy a zároveň připevněné startovní číslo, jinak riskuje, že nebude ve výsledcích!
Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek ze závodu, kontaktujte se svým požadavkem
vždy přímo ředitele závodu. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo,
jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery